RAPORT ACTIVITATE 2014


         

A. Pacienti tratati in Spitalului Clinic Colentina in anul 2014

Nr. crt.

 

Pacienti externati

1.

Spitalizare  continua - DRG

31.647

2.

Spitalizare de zi - DRG

28.743

3.

Ambulator

144.875

4.

Camera de garda

54.427

 

5.

 

Total pacienti tratati in anul 2014

 

259.692