RAPORT ACTIVITATE 2015


         

A. Pacienti tratati in Spitalului Clinic Colentina in anul 2015

Nr. crt.

 

Pacienti externati

1.

Spitalizare  continua - DRG

30.285

2.

Spitalizare de zi - DRG

45.698

3.

Ambulator

119.614

4.

Camera de garda

27.303

 

5.

 

Total pacienti tratati in anul 2015

 

222.900